Mlodziezowy Osrodek Socjoterapii w Ustce
Biuletyn Informacji PublicznejMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce www.mos.ustka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekt "MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii"
Regulaminy
Dane teleadresowe
Dni i godziny otwarcia
Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce
Kierownictwo i pracownicy
Psycholog
Pedagog
Rejestry i ewidencje
Przetargi
Oferty pracy
Status prawny
Organy MOS
Liczba miejsc
Dokumenty wymagane przy przyjęciu do placówki
Sprawozdania z działalności MOS
2015/2016
Galeria
Koło Sportowe
Koło Akwarystyczne
Trening Alternatyw Życiowych
Klub Wolontariatu
Koło Wokalne
Koło Kulinarne
Doradztwo Zawodowe
MOSO-WIEŚCI
2021 r.
Szkoła Podstawowa nr 4
Program nauczania
Liczba oddziałów
Programy
Program wychowawczy
Program Profilaktyki
Majątek
stan na wrzesień 2017
Zarządzenia dyrektora
2020
2021
Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwały rady pedagogicznej
Kontrola Zarządcza
Bilans - 2018 rok
Budżet
Kontrole
Kontrole
Zamówienia publiczne
Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2021 roku
Informacja o nieudzieleniu zamówienia
Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2021 roku - 2
Plan postępowań o udzielenie zamówienia
rok 2021
RODO
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców
Klauzula informacyjna o monitoringu
Klauzula informacyjna o BIP
Inspektor Danych Osobowych
Redakcja BIP
Redakcja BIP
Deklaracja dostępności
Deklaracja
Raport o stanie dostępności MOS
Raport o stanie dostępności MOS - szkoła
Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP
Wniosek o dostęp do informacji publicznej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

BURSY MŁODZIEŻOWEJ W USTCE

 

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Regulamin organizacyjny Bursy Młodzieżowej w Ustce zwany dalej "Regulaminem", określa organizację i zasady funkcjonowania Bursy.

 

§ 2

 

 1. Bursa działa na podstawie:

 

1)       Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. nr 67, poz. 329 z późn. zm./

 

2)       Statutu bursy

 

3)       Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela /tekst jednolity z 1997 r. Dz. U. nr 56, poz. 357 z późn. zm./

 

4)       Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

/Dz. U. nr 91, poz. 578 z późn. zm./

 

5)       Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych

/Dz. U. nr 21, poz. 124 z późn. zm./

 

6)       Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

/Dz. U. nr133, poz. 883/

 

7)       Ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych /tekst jednolity z 1998 r. Dz. U. nr 119, poz 773/

 

8)       Statutu Powiatu Słupskiego

 

§ 3

 

1.       Organem prowadzącym jest Powiat Słupski.

2.       Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty.

3.       Siedzibą bursy jest budynek Bursy Młodzieżowej w Ustce, ul. Wróblewskiego 5.

 

§ 4

 

 1. W ramach zadań określonych w § 2 w szczególności realizuje:

 

1)       Programy zapewniające opiekę wychowawczą wychowankom w okresie kształcenia się poza miejscem zamieszkania.

 

2)       Współpracuje ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie oraz z rodzicami /opiekunami prawnymi/ wychowanków.

 

3)       Zapewnia całodzienne wyżywienie, sanitarno - higieniczne warunki zakwaterowania i odpowiednie warunki do nauki.

 

4)       Bursa, oprócz warunków wymienionych w ust. 3, stwarza wychowankom możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze, uprawiania sportu i turystyki.

 

 1. W realizacji swoich zadań bursa współpracuje z wydziałami Starostwa Powiatowego w Słupsku i innymi jednostkami organizacyjnymi powiatu.

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny, każdorazowo zatwierdzony przez organ prowadzący.

 

Rozdział II

 

Organy bursy oraz ich kompetencje.

 

§ 6

 

 1. Organami bursy są:

 

1)       Dyrektor bursy,

2)       Rada pedagogiczna,

3)       Rada bursy ( jeżeli została utworzona ),

4)       Samorząd wychowanków.

 

 1. Dyrektor bursy - kompetencje i uprawnienia:

 

1)       Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą bursy i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

2)       Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do wychowawców zatrudnionych w bursie.

 

3)       Organizuje pracę w bursie stosownie do ustaleń zawartych w Statucie i Regulaminie.

 

4)       Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym bursy i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

 

5)       Organizuje obsługę administracyjno - finansową i gospodarczą bursy.

 

6)       Zapewnia przestrzeganie przepisów Kpa i Instrukcji kancelaryjnej.

 

 1. Rada Pedagogiczna - kompetencje i uprawnienia:

 

1)       Zatwierdza plan pracy bursy i program działania.

 

2)       Opiniuje całokształt spraw opiekuńczo - wychowawczych.

 

3)       Podejmuje decyzje w sprawie nagradzania i udzielania kar wychowankom.

 

4)       Zatwierdza listę wychowanków i podejmuje uchwały w sprawie skreślenia wychowanka z listy.

 

5)       Uchwala wprowadzenie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w bursie.

 

6)       Dokonuje oceny pracy opiekuńczo - wychowawczej.

 

 1. Rada bursy działa w oparciu o opracowany i uchwalony regulamin swojej działalności, występuje z wnioskami, opiniami w sprawach dotyczących bursy do rady pedagogicznej lub dyrektora bursy.

 

 1. Samorząd wychowanków - działa w oparciu o opracowany i uchwalony regulamin.

 


Rozdział III

 

Organizacja i zarządzanie

 

§ 7

 

 1. Bursą kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu.

 

 1. W czasie nieobecności dyrektora, jego obowiązki i kompetencje przejmuje pracownik powołany przez dyrektora bursy, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 

Rozdział IV

 

Gospodarka majątkowa i finansowa

 

§ 8

 

Dyrektor bursy zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

 

§ 9

 

 1. Podstawą gospodarki finansowej bursy jest plan finansowy obejmujący dochody i wydatki opracowany zgodnie z uchwalonym budżetem powiatu.

 

 1. Za zgodność gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz racjonalną gospodarkę środkami finansowymi odpowiada dyrektor bursy.

 

 1. Bursa prowadzi obsługę finansowo - księgową realizowanych przez siebie zadań.

 

§ 10

 

Nadzór nad prowadzoną przez zespół gospodarkę finansową sprawuje Zarząd Powiatu.

 

Rozdział V

 

Kierownictwo bursy

 

§ 11

 

 1. Całokształtem działalności bursy kieruje - zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa dyrektor.

 

 1. Dyrektor w stosunku do pracowników jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

 

 1. Dyrektor kieruje działalnością bursy przy pomocy kierownika.

 

Rozdział VI

 

Pracownicy bursy

 

§ 12

 

 1. W bursie zatrudnia się na podstawie odrębnych przepisów wychowawców oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.

 

 1. Formalny przydział wychowawstw, sprawowania opieki nad kołami, zespołami, organizacjami i pracownikami reguluje na początku każdego roku szkolnego arkusz organizacyjny bursy i wykaz zadań dodatkowych.

 


Rozdział VII

 

Wychowankowie bursy

 

§ 13

 

 1. Prace związane z przyjęciem wychowanka organizuje dyrektor bursy i komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna.

 

 1. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej.

 

Rozdział VIII

 

Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych

 

§ 14

 

W celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą w bursie stosuje się instrukcję kancelaryjną dla organów powiatu.

 

§ 15

 

 1. Dyrektor bursy ustala szczegółowe zakresy czynności dla pracowników bursy.

 

 1. Zakresy czynności powinny obejmować szczegółowe zadania wykonywane przez pracowników, ich uprawnienia i zakres odpowiedzialności.

 

Rozdział IX

 

Zasady podpisywania pism, dokumentacji finansowej

 

§ 16

 

Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego jak również dokumenty o charakterze rozliczeniowym stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych bursy podpisują:

 

 1. Dyrektor bursy,
 2. Główny księgowy.

 

§ 17

 

Schemat organizacyjny bursy zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 18

 

Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają się zastosowanie obowiązujące ustawy.

 

§ 19

 

Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników, i pracodawcy określa Regulamin Pracy ustalony przez pracodawcę.

 

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: mgr Jolanta Wójtowicz
Udostępnił: Alicja Rąpalska (2004-06-16, godz. 14:18)
Modyfikacja: Alicja Rąpalska (2006-10-31, godz. 20:48)
Odwiedzin: 6193

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 687409